Adaptační kurz-primárně bezpečně a společně v ZŠ Chotíkov

adaptacni2022

Cílem projektu je v obecné rovině prevence rizikového chování při přechodu na 2. stupeň základní školy, stmelení kolektivu 6. třídy a navázání odpovídajícího vztahu s třídním učitelem formou kooperativních a zážitkových aktivit pro prohloubení vzájemných vztahů, posílení pozitivních vazeb mezi žáky, umění spolupráce, řešení konfliktů při skupinové práci, zvládání náročných situací a podpora bezpečného prostředí třídy jako základního předpokladu prevence šikany, závislostí, kriminality a ostatních projevů rizikového chování.

Specifické cíle:

- vzájemné poznání nové skupiny spolužáků a jejich nového třídního učitele

- sebepoznání, správné sebehodnocení, možnost objevení sebe sama a nalezení svého místa ve skupině

- vytvoření sociálních vazeb a sociálního cítění jako prevence intolerance a nevhodného chování vůči sobě navzájem

- vytvoření prostoru pro iniciativnost, kreativitu, schopnost spolupráce a diskuze

- urychlení adaptace žáků na změny v prostředí (školy) v souvislosti s přechodem na 2. stupeň

- získání pocitu sounáležitosti s třídním kolektivem a důvěry v něj

- začlenění nově příchozích žáků

- podpora žáků s SVP a žáků se sociálním znevýhodněním