Adaptační program v rámci primární prevence rizikového chování v ZŠ Chotíkov

kamery na web

                                                         Tento projekt

                Adaptační program v rámci primární prevence rizikového chování v ZŠ

                                                    je spolufinancován 

                                                    Plzeňským krajem

______________________________________________________________________________

Odbor školství, mládeže a sportu

Dotační program: Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chvoání v Plzeňském kraji

Dotační tuitul: Adaptační program v rámci primární prevence rizikového chování v ZŠ

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace

Rok: 2019

_______________________________________________________________________________

Cílem projektu v obecné rovině je prevence rizikového chování při přechodu na 2. stupň základní školy a stmelení kolektivu 6. třídy formou kooperativních her a aktivit pro prohloubení vztahů a posílení kladných vazeb mezi jednotlivými žáky a třídním učitelem.

 Specifické cíle:

- umožnit nové skupině spolužáků i jejich třídnímu učiteli vzájemné poznávání

- umožnit sebepoznání a nalézt své místo ve skupině

- vytvořit sociální vazby a sociální cítění

- vytvořit prostor pro iniciativnost a kreativitu

- urychlit adaptaci žáků na změny v prostředí (školy) v souvislosti s přehodem na 2. stupeň

- získání pocitu zodpovědnosti za sebe a kolektiv

- podpora porozumění individuálním zvlášnostem jedinců třídy

- začlení nově příchozích žáků

- podpora žáků s SVP

- podpora řáků se sociálním znevýhodněním