Historie školy

První zmínky o školství v Chotíkově jsou datovány do 2. poloviny 19. století a jsou spojeny s procesem germanizace. České i německé děti docházely do roku 1876 do školy v Malesicích.

V roce 1876 byla zřízena v Chotíkově, v domě č.p. 67, německá jednotřídka s 89 dětmi. Od té doby germanizace rychle pokračovala. S narůstajícím počtem žáků byla již v roce 1878 otevřena v č. p. 87 nová školní budova, kterou navštěvovalo 110 žáků. V roce 1905 stoupl počet žáků na 145, a proto byla za pomoci německého školního spolku otevřena nová školní budova s č. p. 118. Současně byla v obci otevřena německá mateřská škola, která byla nejdříve umístěna v nové budově, ale později obsadila budovu s č. p. 87. Zhoršující se národnostní situace si počíná všímat Národní jednota Pošumavská. Usilovala zejména o zřízení české školy, neboť dosud většina českých dětí navštěvovala místní německou školu a několik dětí docházelo do české školy v Malesicích. Požadavek české menšiny na zřízení české školy v Chotíkově se podařilo prosadit. Odbor Národní jednoty Pošumavské koupil v roce 1911 domek č. p. 116 od manželů Verdanových a dal jej upravit na školu. Ta byla v roce 1912 slavnostně vysvěcena a otevřena za veliké účasti menšinových pracovníků a vlasteneckých spolků z širokého okolí.
Vzrůstající počet českých dětí si vyžádal stavbu nové měšťanské školy v Chotíkově. Ta byla slavnostně otevřena 19. srpna 1923. Tehdy se jednalo o reprezentativní budovu, na níž celkový náklad činil 935 tisíc korun. Projekt byl zadán plzeňským stavitelům Grundovi a Šaškovi. V prvním školním roce měla obecná škola celkem 60 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. Docházely sem děti z širokého okolí – z Příšova, Žilova, Stýskal, Nevřeně, Ledec, Kůští, Malesic, Tatiné, Kokořova a Nekmíře.

V průběhu druhé světové války česká škola neexistovala a české děti, které v obci zbyly, musely navštěvovat školu německou. Zajímavostí je, že v květnu 1945 byla ve škole ubytována malá jednotka americké armády, která vykonávala policejní dozor nad obsazeným územím.
České vyučování bylo obnoveno 2. července 1945 a trvalo jen 14 dnů. Po prázdninách začal nový školní rok 1945/46 ve dvou školách – obecné čp. 118 a měšťanské čp. 173. V roce 1954 došlo ke sloučení obecné a měšťanské školy pod jedinou správu s názvem osmiletá střední škola. Od roku 1959 byla v rámci reorganizace českého školství vytvořena devítiletka.

 Budova školy 1950
     

Významné stavební změny proběhly v 60. letech. Byla dostavěna a zprovozněna pavilonová budova na školní zahradě, která sloužila jako školní dílna, družina a klubovna. Mnoho brigádnických hodin zde odpracovali učitelé a rodiče žáků. V listopadu roku 1972 byla otevřena nová, moderně zařízená kuchyně pro stravování dětí. Byla vybudována jako přístavek k budově dílen a zároveň byla zrušena stará nevyhovující kuchyně v suterénu školy. Generální oprava školy s přístavbou kotelny pro ústřední topení a čističky probíhala v období od června 1980 do srpna 1983 za obětavé pomoci chotíkovských občanů. Bylo tu odpracováno 26 103 hodin. Hodnota díla byla vyčíslena na 1 895 795 Kč. Od 1. září 1980 začali dojíždět žáci 5. – 8. třídy do ZDŠ ve Všerubech. 1. – 4. postupný ročník zůstal v budově opravované školy. V provozu zůstala také místní školní jídelna, odkud se stovka obědů dovážela denně do Všerub. 

1. září 1983 byl ve zmodernizované škole zahájen nový školní rok. Ředitelem osmiletky se stal Jiří Henžlík. Školní obvod tvořili žáci z Chotíkova, Příšova a Nevřeně. Pro nedostatek dětí však musely být spojeny 1. a 3., 2. a 4., 5. a 7. postupný ročník. V porevoluční době působil krátce ve funkci ředitele Miloslav Fait. Výraznou stopu v historii školy zanechala následující ředitelka Marie Mourečková. Zapsala se do srdcí dětí, rodičů a učitelů svým osobitým přístupem k výchově a vzdělání nejen na půdě školy, ale i mimo ni. Nezapomenutelnými jsou především tábory v Úterý a na Oblátku.

V letech 2000 až 2012 působila ve funkci ředitelky Ladislava Kuncová. Škola v té době prošla částečnou rekonstrukcí a modernizací. Byla osazena nová okna, vyměněny lavice ve třídách, vybudovalo se víceúčelové hřiště a koutek pro děti z mateřské školy. V této době byly čerpány dotace z projektů Evropské unie, které umožnily vybavení většiny tříd interaktivními tabulemi, počítači a dataprojektory.

V roce 2012 nastoupila do funkce ředitelky školy Zuzana Houdková. Byly zřízeny funkční webové stránky školy za účelem informovanosti zákonných zástupců, žáků i široké veřejnosti. Od 1. září 2013 byla spuštěna databáze Škola OnLine, která informuje zákonné zástupce bezprostředně o docházce, chování, probraném učivu a hodnocení dětí. Z hlediska bezpečnosti byl ve škole zaveden zabezpečovací systém odpovídající prostorám školy s napojením na pult centrální ochrany. V průběhu roku 2013 proběhla renovace a oprava malby a podlah v některých částech budovy, kabinety a třídy byly doplněny nábytkem, chodby vestavěnými skříněmi. Byla renovována podlaha v tělocvičně. Z projektu EU – peníze školám a z obecních finančních prostředků byly pořízeny stolní počítače do tříd a počítačové učebny, notebooky pro pedagogy, nový server s kapacitou odpovídající požadavkům školy, bezdrátová síť, interaktivní tabule, dataprojektory a interaktivní učebnice. Budova školy dostala k 90. výročí hezký dárek, a to novou kupoli se schránkou, do které starosta obce Ing. Vítězslav Blažek a ředitelka školy Mgr. Zuzana Houdková vložili odkaz budoucím generacím. Kromě jiného je součástí i hymna školy složená k příležitosti 90. výročí založení školy. K tomuto jubileu byl vydán bulletin, který najdete v příloze. V roce  2014 byly k základní škole přičleněny prostory bývalé mateřské školy. Ty byly přebudovány na počítačovou učebnu, 1 třídu, 2 kabinety a sociální zázemí pro pedagogy. V tomto roce byly dokončeny sanační práce v suterénu budovy, které následně umožnily modernizaci šaten, keramické dílny a učebny pro estetickou výchovu. V roce 2014 došlo k vybudování 2 učeben pro realizaci především vzdělávací oblasti Svět práce, a to školní kuchyňky a školní dílny. Rok 2015 přinesl posun v oblasti bezpečnosti žáků - v základní škole byly pořízeny nové vstupní dveře, které jsou osazeny terminály s možností vstupu do prostor školy prostřednictvím naprogramovaných čipů. Terminály umožňují přenos dat do docházkového systému ve ŠKOLE ONLINE. Zároveň byly v prostorách školy provedeny rekonstrukce některých prostor určených pro vzdělávání tak, aby odpovídaly kapacitním požadavkům jednotlivých tříd.

Mateřská škola měla kapacitu 20 dětí a sídlila do září 2014 na adrese Chotíkov 239. Administrativně byla součástí základní školy. Nedostatek míst pro děti předškolního věku obec provizorně řešila vybudováním další třídy, jejíž provoz byl realizován v budově základní školy na adrese Chotíkov 173. Kapacita se navýšila na 42 míst, 20 dětí v mladším oddělení navštěvovalo mateřskou školu na adrese Chotíkov 239, 22 dětí ve starším oddělení využívaly prostory na adrese Chotíkov 173. I tento počet (42) byl však v roce 2013 nedostačují, kapacita byla nižší než poptávka. 

Provoz mateřské školy v nově postavené budově byl zahájen 1. října 2014 ve dvou odděleních. Třída mladších dětí s názvem „ŽABIČKY“ a třída starších dětí s názvem „SLUNÍČKA“ realizuje výchovně-vzdělávací proces na adrese Chotíkov 455. Od 1. listopadu 2014 byla kapacita mateřské školy navýšena z původních 42 na 50 dětí. Dne 26. 11. 2014 proběhlo oficiální slavnostní otevření, při kterém si zástupci obce, zákonní zástupci a veřejnost měli možnost prohlédnout moderní prostory s materiálním, technickým a didaktickým vybavením odpovídajícím 21. století. 

IMG 8656

                                               Budova mateřské školy, rok 2015

IMG 8641

                                            Budova základní školy, 2015

V průběhu školního roku 2015/2016 a 2016/2017 byl obcí Chotíkov v souladu se studií zpracován projekt na rekonstrukci a renovaci půdních prostor hlavní budovy. V budoucnu tak vzniknou čtyři nové učebny se zaměřením na ICT, cizí jazyky a svět práce a zázemí pro servery.

V tomto období se nepodařilo realizovat změnu tepelného zdroje z uhelného na plynný. Důvodem bylo odstoupení firmy, která vyhrála výběrové řízení na realizaci zakázky, od smlouvy.

Od 1.9.2016 vaří školní kuchyně ve 2 konvektomatech, které nahradily tři stávající a z hlediska spotřeby elektrické energie nevhodné trouby. Tepelné zpracování pokrmů tak odpovídá moderním trendům a od 1.6.2017 je nabízen strávníkům výběr ze 2 jídel.   

V průběhu školního roku 2016/2017 byl na databázi školní jídelny napojen i čipový systém, který zjednodušil monitoring strávníků.

Stávající zabezpečovací systém je napojen na centrální pult po 24 hodin denně a zajišťuje tak ochranu budovy základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

Z důvodu bezpečnosti žáků školy bylo na základě požadavků vedení školy a školské rady změněno od 1.9.2016 umístění hlavního vchodu do areálu školy. Původní hlavní vchod na pozemek z rušné hlavní silnice byl uzavřen a vytvořen nový z boku, kde mají projíždějící auta díky křižovatce minimální rychlost a pro žáky jsou tak vytvořeny bezpečnější podmínky pobytu mimo areál školy. V návaznosti na stavební úpravy související s vchodem do areálu školy pak byly obcí zainvestovány i terénní úpravy kolem hlavní budovy, které přispěly ke zkulturnění prostředí školního zázemí.

Ve školní družině byl pořízen z důvodu zvýšení bezpečnosti signalizační kamerový systém. 

Dále byly v rámci prostorových možností pořízeny venkovní šatní skříňky za účelem uložení osobních věcí žáků v průběhu zájmového vzdělávání.                                                                                                                                                 

V průběhu školního roku 2016/2017 byly pořízeny z rozpočtu obce 4 pevné počítače do tříd, 6 notebooků pro pedagogy a licence na programy pro všechny stávající stanice. Ze sponzorského daru od Lesů ČR, a.s., bylo zakoupeno 10 tabletů pro potřeby výuky.

Ve školním roce 2017/2018 byla připravována rozsáhlá rekonstrukce otopné soustavy, výstavba nové plynové kotelny namísto stávající uhelné, výstavba nové učebny a rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky a učitele. Ve druhém pololetí školního roku  2017/18 pak byla rekonstrukce zahájena. Z tohoto důvodu byla škola od 18.6. 2018 uzavřena. Ukončení školního roku 2017/2018 bylo povoleno MŠMT (č.j. MSMT-923/2018-31) k datu 21.6.2018 ( od 18. do 21.6. ředitelské volno). 

V průběhu školního roku 2018/2019 a poté i v 1. pololetí školního roku 2019/2020 prošla hlavní budova školy rekonstrukcí. Bylo zmodernizováno dívčí sociální zařízení, uhelná kotelna byla nahrazena plynovou a pro výuku humanitních předmětů slouží od 1.10.2019 nově zbudovaná jazyková učebna.

Plynulý chod školního roku 2019/2020 narušila pandemie CORONARU-19, kdy byly mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví od 11. března 2020 uzavřeny základní školy.  Mateřská škola byla rozhodnutím zřizovatele obce Chotíkov uzavřena od 12.3.2020. Docházka byla dětem do mateřské školy a žákům do základní školy umožněna rozhodnutím vlády od 25.5.2020 pro 1. stupěň, žákům 9. třídy již od 11. května 2020, a to na bázi dobrovolnosti. Výuka a vzdělávání probíhaly v době pandemie a pro žáky, kteří nevyužili možnosti docházky do školy od 25.5.2020, resp. 11.5.2020, distanční formou. Tato výuka byla podpořena i novými fomami hodnocení, které byly schváleny školskou radou a pedagogickou radou per rollam.

I začátek školního roku 2020/2021 byl poznamenám pandemí COVID-19. V základní i mateřské škole byly na základě doporučení MŠMT utvořeny tzv. "homogenní skupiny" dětí a žáků tak, aby organizace výuky zajistila naplnění očekávaných výstupů ŠVP. Provoz školy je v těchoto podmínkách velmi náročný, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci realizují aktivity tak, aby byly dodrženy hygienické a protiepidemiologické podmínky. Z těchto důvodů jsou kladeny vysoké nároky na časovou dotaci nepřímé pracovní činnosti pedagogů (dohledy) a není možné tak zajistit personálně zájmové kroužky pro žáky. Ze zájmových kroužků byly pro školní rok 2020/2021 z výše uvedených důvodů v souvisloti s COVID-19 nabídnuty žákům pouze dva, a to příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Tyto kroužky jsou určeny žákům 9. třídy.

Dokumnety k rozvoji a historii školy:    

1. Strategie školy 2022-2040

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/koncepce_skoly/OR_VV_07%20Strategie_rozvoje_ZS_a_MS_Chotikov%202022_2040.pdf

2. Koncepce školy pro roky 2021 - 2023 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/koncepce_skoly/OR_VV_06%20Koncepce%20rozvoje%20ZS%20a%20MS%20Chotikov_2021-2023.pdf

3. 90. výročí školy (bulletin, foky, videofilm):

Bulletin: Bulletin k 90. výročí založení školy

Foto1: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/90._vyroci_-_priprava/

Foto2: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/oslavy_90._vyroci_8.11.2013/

Foto3:  http://zschotikov.rajce.idnes.cz/oslavy_90._vyroci_9.11.2013/http://zschotikov.rajce.idnes.cz/90._vyroci_-_vystava/

Foto4: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/90._vyroci_-_pote/

Videofilm: https://www.youtube.com/watch?v=MPVQ5tBoaBc

 

Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Mgr. Marcela Všahová, učitelka školy, autorka bulletinu a výstavy

Aktualizace: 27.9.2022