Zápis, potřeby prvňáčků

AKTUALIZACE

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 16:00 hodin se na půdě školy uskutečnilo losování o přijetí do 1. třídy. Losování proběhlo pod dohledem komise ve složení doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. – předsedkyně Školské rady (zástupce obce), Mgr. Ivana Simetová – učitelka, členka Školské rady (zástupce školy), Mgr. Petra Pangrácová – učitelka, výchovná poradkyně, Mgr. Gabriela Budínská – ředitelka školy a účasti některých zákonných zástupců.  Do losování bylo zařazeno 11 uchazečů podle Kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy. Přijato je 6 dětí podle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

              Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:

Pořadí

Kód dítěte

1.

ZSCH/20/2022    přijat

2.

ZSCH/02/2022    přijat

3.

ZSCH/27/2022    přijat

4.

ZSCH/32/2022    přijat

5.

ZSCH/21/2022    přijat

6.

ZSCH/22/2022    přijat

7.

ZSCH/14/2022   nepřijat

8.

ZSCH/33/2022   nepřijat

9.

ZSCH/01/2022   nepřijat

10.

ZSCH/42/2022   nepřijat

11.

ZSCH/17/2022   nepřijat

Vážení rodiče, velmi Vám děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

Třídní učitelkou 1. třídy ve školním roce 2022/2023 bude Mgr. Milada Mondeková.

                                                                                            Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám za Váš velký zájem o studium na naší škole a za účast Vás i Vašich dětí na zápisech dne 1. 4. a 26. 4. 2022.  Velmi si toho ceníme.

Škola při přijímacím řízení do 1. ročníku postupuje podle předem zveřejněných kritérií. (https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20pro%20prijimani%20do%20ZS.pdf).

V letošním školním roce přišlo k zápisu do první třídy pro rok 2022/2023 42 dětí.

Z tohoto počtu je 31 dětí, které splňují alespoň jedno z kritérií přednostního přijetí (primárně spádovost, dále pak plnění povinné předškolní docházky v MŠ Chotíkov, případně sourozence již navštěvujícího ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace).

Rodiče 7 z těchto dětí již mají vyřízený odklad povinné školní docházky.

Z důvodu velkého počtu uchazečů vedení školy přistupuje k transparentnímu losování, které se uskuteční dne 5. 5. 2022 od 16:00 hodin v budově školy.

Do losování budou zařazeny děti podle Kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy. O zařazení do losování budou rodiče těchto dětí vyrozuměni mailem a mohou se jej zúčastnit.

Do losování budou zařazeny děti pod kódem, který rodiče obdrželi u zápisu.

Losování proběhne za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a výsledků losování.

Přijato bude 6 dětí podle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

Vedení školy stanovuje pro řádné vykonání losování komisi složenou ze členů vedení školy, zástupců Školské rady a učitelů.

Ustanovená komise ve složení:

doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. – předsedkyně Školské rady (zástupce obce)

Jiřina Paseková – členka Školské rady (zástupce z řad zákonných zástupců)

Mgr. Ivana Simetová – učitelka, členka Školské rady (zástupce školy)

Mgr. Petra Pangrácová – učitelka, výchovná poradkyně

Mgr. Gabriela Budínská – ředitelka školy

Průběžné výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

K plnění povinné školní docházky do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace, Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov od školního roku 2022/2023 byli přijati žáci s těmito kódy:

ZS/03/2022

ZS/05/2022

ZS/06/2022

ZS/07/2022

ZS/08/2022

ZS/09/2022

ZS/10/2022

ZS/11/2022

ZS/12/2022

ZS/13/2022

ZS/15/2022

ZS/18/2022

ZS/19/2022

ZS/23/2022

ZS/24/2022

ZS/28/2022

ZS/29/2022

ZS/30/2022

ZS/35/2022

ZS/36/2022

ZS/38/2022

ZS/39/2022

   

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., školský zákon).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 5. a 6. května 2022 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (739 694 380).

Kódy žáků s odkladem povinné školní docházky:

ZS/16/2022

ZS/25/2022

ZS/26/2022

ZS/34/2022

ZS/37/2022

ZS/40/2022

ZS/41/2022

Kódy žáků s přerušeným správním řízením:

ZS/04/2022

ZS/31/2022

Do losování jsou zařazeni žáci s těmito kódy:

ZS/01/2022

ZS/02/2022

ZS/14/2022

ZS/17/2022

ZS/20/2022

ZS/21/2022

ZS/22/2022

ZS/27/2022

ZS/32/2022

ZS/33/2022

ZS/42/2022

 

Prosíme zákonné zástupce, pokud by z Vaší strany (v souvislosti s přijetím) došlo ještě k nějaké změně, oznamte prosím tuto skutečnost vedení školy. Děkujeme.

                                                                                              Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku základní školy děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 1. 4. 2022 od 13:30 do 18:30 (1. termín) a 26. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 (náhradní termín).

Na první termín zápisu 1. 4. 2022 se bude možné přihlásit na předem určený čas v období od 21. 3. 2022 do 25. 3. 2022 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému.

Bez předchozí elektronické rezervace času budou žadatelé o zápis po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

V náhradním termínu 26. 4. 2022 již rezervační systém k dispozici nebude.

Vyrozumění o přijetí či nepřijetí

Kódy uchazečů přijatých/nepřijatých k základnímu vzdělávání budou zveřejněny v pátek 29. 4. 2022 nejpozději do 15:00 hodin na webových stránkách školy, na vývěsce vedle hlavního vchodu do ZŠ (Chotíkov 173) a na informační nástěnce v MŠ.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve čtvrtek 28. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 v kanceláři školy.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 5. a 6. května 2022 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (739 694 380).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

Více informací k zápisu ZDE

Dokumenty k zápisu https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

přihláška k zápisu k povinné školní docházce ZDE

občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (popřípadě jeho ověřená kopie)

v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

přihláška k zápisu k povinné školní docházce ZDE

občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (popřípadě jeho ověřená kopie)

v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

rozhodnutí ředitele školy o povolení OŠD v loňském školním roce

Dokumenty potřebné k odkladu povinné školní docházky ve školním roce 2022-2023:

přihláška k zápisu k povinné školní docházce ZDE

žádost o odklad povinné školní docházky ZDE

doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky

doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (popřípadě jeho ověřená kopie)

v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Základní škola bude ve školním roce 2022/2023 otevírat jednu 1. třídu, která dle vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, bude naplněna dle počtu uchazečů, maximálně však do 30 žáků.

V případě vyššího počtu uchazečů se přijetí k povinné školní docházce řídí Kritérii přijetí do 1. třídy:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20pro%20prijimani%20do%20ZS.pdf

 Stanovení školského obvodu pro základní školu:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20ZS.pdf

                                                                                              Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Potřeby pro prvňáčky-školní rok 2022/23, informace pro zákonné zástupce:

Výtvarná výchova: PODEPSANÝ kufřík na výtvarnou výchovu a uvnitř kufříku:

kelímek na vodu (pevný, vyšší, nerozbitný)

igelitový ubrus

zástěrka nebo stará košile či tričko

voskovky, modelína

štětce (kulaté a ploché)

prašné křídy rozmazávací (minimálně 12barevné)

lepidlo tuhé vysunovací na papír (větší)- např. Kores, Pritt..

vodové barvy, hadřík

Tělesná výchova: PODEPSANÁ uzavíratelná látková taška či batoh a uvnitř:

úbor do tělocvičny (tričko, kraťasy, sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou) 

úbor na hřiště (tepláky, mikina, sportovní obuv na ven – není nutné nechávat ve škole, pokud v den konání Tv přijde dítě do školy ve sportovní obuvi) 

PODEPSANÝ penál a aktovka + výbava:

pevné desky na sešity A5 a na učebnice A4

obaly na sešity a učebnice (nakupte 1.týden v září dle konkrétních učebnic a sešitů)

pastelky-nejlépe silné trojhranné značky KOH-I-NOOR-nelámou se a investice se vyplatí (vícebarevné, pouze základní barvy nepostačují)

2 tužky č. 2

kovové nůžky s kulatou špicí

ořezávátko, guma + malé pravítko do penálu

zásobník na písmena a číslice

pero

Ostatní:

krabice papírových kapesníků

přezůvky 

Prosím, všechny jednotlivé věci dětem podepište (drobnější předměty alespoň iniciálami), předejdeme společně zbytečným ztrátám. Koncem srpna obdrží žák osobní zvací dopis na slavnostní zahájení. Výuka ve školním roce 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. září 2022. Tento den prosím přinést 30,-Kč na žákovský čip (slouží ke vstupu do školy, je na celou školní docházku) a 200,-Kč na zálohu na klíč od šatní skříňky.