Postup pro povolení vzdělávání žáků s IVP

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat ředitelku školy o možnost vzdělávání dítěte podle IVP.

O toto se nově žádá přímo prostřednictvím předtisku v "Doporučení školského poradenského zařízení", které škole datovou schránkou zasílá buď PPP nebo SPC. ZZ žáka stvrdí svým podpisem zájem, aby se jeho dítě vzdělávalo podle IVP za podmínek, které doporučuje školské poradenské zařízení. Učitelé pak do konce září (u žádostí podaných v průběhu školního roku pak do měsíce od podpisu doporučení ze strany zákonného zástupce) vypracují IVP, zákonní zástupci budou pozváni ke konzultaci, podpisu a k převzetí tohoto plánu. Při tvorbě IVP škola vychází z doporučení oprávněných školských poradenských zařízení (event.dalších spolupracujících odborníků). Plány jsou závazné pro žáka, ZZ i školu. Jejich úprava je možná po vzájemné dohodě rodiny, školy a porad.zařízení, které doporučení vydalo. IVP se připravuje na období 1 školního roku, pokračování výuky dle IVP v následujícím roce se řídí délkou platnosti doporučení ŠPZ. S případnými dotazy mne kontaktujte v průběhu konzultačních hodin (čtvrtek), lze využít i mailovou komunikaci.

P.Pangrácová