2122a2122a1920a1819171816171516

Školní družina

 

Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku naší školy. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku. Školní družina má kapacitu 120 žáků, 4 oddělení, každé po 30 žácích. Provoz škooní družiny je od 6:30 do 7:15 hodin a od 11:10 do 17:00 hodin.

Žáka přihlašují zákonní zástupci nebo osoby, které mají na základě soudního rozhodnutí svěřeny děti do výchovy, který písemně vyplní přihlášku školní družiny.

Tato písemná žádost obsahuje datum, dobu pobytu a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Odhlášení žáka ze školní družiny v průběhu školního roku je možné pouze písemně u vychovatelky příslušného oddělení. Ředitel školy může též vyloučit žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo jiným významným projevem poruší kázeň a pořádek ve školní družině, nedodržuje vnitřní řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků nebo dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu.

Na škole probíhají zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností školní družiny a je na ně brán ohled při plánování činnosti školní družiny.

         Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

         Vnitřní řád školní družiny

Jindra Žílová, vedoucí vychovatelka

Aktualizace dne 31.8.2020