Základní informace - Prevence rizikového chování

Náplň práce školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

I. Metodické a koordinační činnosti

1.Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy- ve spolupráci s výchovným poradcem .

2.Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování- ve spolupráci s výchovným poradcem.

3.Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)- ve spolupráci s výchovným poradcem.

4.Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5.Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritourámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti- ve spolupráci s výchovným poradcem.

6.Ve spolupráci s výchovným poradcem koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikových, jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.

7.Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péčipřípadě akutního výskytu rizikových jevů.

8.Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

II. Informační činnosti

1.Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2.Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3.Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

III. Poradenské činnosti

1.Ve spolupráci s výchovným poradcem vyhledávání a orientační šetření žákůrizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2.Spolupráce s třídními učiteli a výchovným poradcem při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd, participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

 

Soubor Velikost