skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Informace pro rodiče-karanténa žáků 4. třídy

Neplatí pro žáky v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění a ty, kteří nebyli ve škole 8. a 9. 11. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 15.11. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 8.11. 2021) nebo do 16.11.2021 (poslední rizikový kontakt dne 9.11.2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

V případě, že Váš/e syn/dcera v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test ukončí se karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkujeme za spolupráci.

Informace pro rodiče-karanténa žáků 8. třídy

Neplatí pro očkované žáky a pro žáky v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění a ty, kteří nebyli ve škole 8. a 9. 11. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 16. 11. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 09. 11. 2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

V případě, že Váš/e syn/dcera v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test ukončí se karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkujeme za spolupráci.

Změna v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu takto:

“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“

znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),

v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest,

do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná,

dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku,

současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku) nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50 dětí, žáků nebo studentů.

Třídní schůzky-informace pro rodiče žáků 2.-9. třídy

Vážení rodiče,

nastává období 1. čtvrtletí, kdy Vás pravidelně informujeme o chování a hodnocení Vašeho dítěte. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci budou plánované třídní aktivy realizovány (dle našich technických možností) formou online. 

V pátek dne 19.11.2021 odpoledne obdržíte osobní kartu Vašeho dítěte s hodnocením v jednotlivých předmětech v 1. čtvrtletí (přes zprávu v SOL). V pondělí dne 22.11.2021 se pak uskuteční třídní aktivy elektronickou formou s využitím přístupů žáků na MS TEAMS.

V 17:30 hodin proběhne skupinová schůzka s třídním učitelem.

Od 18:00 hodin je možná individuální konzultace s učiteli jednotlivých předmětů. Zájem o individuální schůzku je nutné nahlásit vyučujícímu předem (do 22.11.2021 do 10:00 hod.) zprávou přes SKOLA ONLINE nebo e-mailem).

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pevné zdraví.

                                              Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 1. listopadu 2021

Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky. Platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72 h u RT-PCR testů a ze 72 h na 24 h u Ag testů.

Nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen osobám do dovršení 18 let věku. Osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci, osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

                                                                                    Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Informace pro rodiče dětí, které byly v MŠ 25.-27. 10. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 3. 11. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 27. 10. 2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény (tj. 4. 11. 2021) za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                          Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Oznámení o uzavření MŠ Chotíkov

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivního výsledku testu na COVID 19 u dítěte, bude MŠ v pátek 29. 10. 2021 uzavřena. Čekáme na pokyny Krajské hygienické stanice Plzeň a obratem Vás budeme informovat o dalším postupu.

                                                                                         Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy